Biên Bản Họp Xét Thi Đua Công Đoàn Cuối Năm Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm 2022

Bạn đang tìm hiểu về Biên Bản Họp Xét Thi Đua Công Đoàn Cuối Năm, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết về Biên Bản Họp Xét Thi Đua Công Đoàn Cuối Năm được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Biên Bản Họp Xét Thi Đua Công Đoàn Cuối Năm hữu ích với bạn.

Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm 2022

Tải về

Hoatieu.vn mời các bạn tham khảo mẫu biên bản họp bình xét thi đua cuối năm học 2021-2022 trong bài viết này. Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm học nhằm đưa ra đánh giá, kết quả bình chọn về thi đua trong năm học.

Họp bình xét thi đua cuối năm học là hoạt động thường niên tại các  nhà trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đánh giá, tuyên dương những thành tích đã đạt được trong suốt một năm giảng dạy của các thầy cô giáo. Nội dung của biên bản bao gồm: nhận xét đánh giá hoạt động của tổ trong năm học, bình xét thi đua học kì 2, bình xét thi đua cuối năm và cuối cùng là ý kiến của các thành viên trong tổ. Dưới đây là các mẫu Mẫu biên bản họp bình xét thi đua cuối năm học phổ biến nhất, mời các bạn tham khảo.

 • Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp
 • Cách ghi nhận xét học bạ lớp 1 theo Thông tư 22

1. Diễn biến cuộc họp bình xét thi đua cuối năm học

Đầu tiên Hiệu trưởng thông qua các tiêu chí thi đua trong kế hoạch thi đua khen thưởng của nhà trường đã Xây dựng từ đầu năm học của cá nhân và nhà trường để toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên đều nắm được. Tiếp theo là Lấy ý kiến phát biểu của các cá nhân bình xét thi đua cho từng cá nhân toàn trường.

Cuối cùng là bước Phát phiếu tín nhiệm cho CB, GV, NV để bình bầu các danh hiệu thi đua cho các cá nhân và tập thể nhà trường và đưa ra kết quả cuối cùng để toàn bộ hội nghị bình xét được công khai rõ ràng.

Và để làm sáng tỏ Biên bản họp xét thi đua cuối năm chúng tôi sẽ tập trung khai thác về Nội dung cuộc họp, trong đó những trọng tâm cần nhắc đến bao gồm:

– Đánh giá về Tư tưởng-chính trị của CNVC trong năm học vừa qua:

+ Các giáo viên phần lớn đều có lập trường, tư tưởng vững vàng.

+ Trong các hoạt động tập thể luôn tích cực hưởng ứng tham gia các việc tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn, đồng thời hang hái nhiệt huyết tham gia tuyên truyền cho các phong trào thi đua của ngành, của địa phương.

+ Tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức.

+ Các thành viên trong tổ có tinh thần học hỏi và tự học cao.

– Về Chuyên môn:

+ Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành; soạn giảng nghiêm túc, đúng chương trình thời khóa biểu.

+ Làm tốt công tác dự giờ, thăm lớp, góp ý xây dựng phương pháp cho đồng nghiệp.

+ Thường xuyên sử dụng có hiệu quả bộ đồ dùng, thiết bị dạy học do Bộ giáo dục – Đào tạo cấp.

+ Tổ chức tốt việc rèn chữ viết cho Học sinh, có tham gia thi vòng trường.

– Cung cấp danh sách kèm theo của cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt Lao động tiên tiến gồm bao nhiêu đồng chí, trong danh sách cần thể hiện rõ họ tên, xếp loại, đánh giá của công đoàn, tỷ lệ phần tram bỏ phiếu ra sao cần cụ thể.

– Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở sẽ Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường đã đạt được trong năm học, từ đó hội đồng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm cho các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm học và thu được kết quả thực tế như thế nào thì phải công khai trực tiếp tại cuộc họp bình xét.

Dựa trên căn cứ vào kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho các cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Hội đồng thi đua khen thưởng của trường nhất trí đề nghị cấp trên xét duyệt và xếp loại 05 đồng chí có tên trong danh sách kèm theo đạt danh hiệu LĐTT cấp cơ sở và đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở năm học cho 05 đồng chí có tên sau.

Phần tên các đồng chí cũng cần liệt kê rõ và ghi cụ thể từng đồng chí, cuối cùng là phần Hội đồng nhà trường nhất trí đề nghị Hội đồng thi đua cấp trên xét duyệt và công nhận danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến”.

Chốt lại cuộc họp phải thể hiện thông tin về: Biên bản được thực hiện và đã được đọc lại và thống nhất thông qua trước toàn thể hội đồng nhà trường và không đồng chí nào có ý kiến gì khác. Vì vậy Cuộc họp kết thúc vào hồi….. phút cùng ngày cần ghi rõ và có chữ ký ghi rõ họ tên của thư ký chủ tọa.

2. Mẫu biên bản họp bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởng

TRƯỜNG …………..

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm……

(MẪU) BIÊN BẢN HỌP
BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG

Năm học …………

Đơn vị:………………………………………………………………………………..

Thời gian họp: Vào hồi…….. giờ,……….ngày …….tháng …..năm ….

Địa điểm: …………………………………………………………………………………

1. Thành phần họp:

Tổng số:……..có mặt:………;Vắng mặt:……….(Ghi rõ họ, tên, lý do người vắng mặt) ………………………………………………….………..……. …………………….

………………………………………………….………..……. …………………….

Chủ trì cuộc họp:…………………………..…………………. …………………….

Thư ký:……………….………………………………………. …………………….

III. Nội dung:

Đơn vị tổ chức họp quán triệt và triển khai thực hiện công tác bình xét danh hiệu TĐ, KT năm học ………. theo Hướng dẫn số:……./HD-ĐHSPTDTTHN, ngày ………. của Trường.

Đơn vị triển khai tổ chức bình xét danh hiệu thi đua cho cá nhân theo trình tự sau:

– Từng viên chức, người lao động trình bầy bản tự kiểm điểm (theo mẫu: Nội dung đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua ……….);

– Tập thể đơn vị nhận xét, góp ý kiến, bổ sung bản tự đánh giá của từng cá nhân trong đơn vị (Nêu rõ: Những ưu điểm; nhược điểm, tồn tại cần khắc phục);

– Trưởng đơn vị kết luận: Tổng hợp những ý kiến nhận xét về kết quả công tác, những mặt ưu, khuyết điểm của từng cá nhân vào biên bản, sau đó ghi trực tiếp nhận xét vào phiếu đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua của cá nhân.;

Căn cứ nội dung, tiêu chuẩn thi đua, đơn vị đã tiến hành họp kiểm điểm và bỏ phiếu bình xét danh hiệu thi đua cho các cá nhân của đơn vị năm học ………..

Chú ý:

– Lần 1: Bỏ phiếu bầu những cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”

– Lần 2: Bỏ phiếu bầu những cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (Theo tỉ lệ quy định)

a) Kết quả bình xét danh hiệu thi đua như sau:

– Danh hiệu cá nhân:

+ Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”có: …….… người.

+ Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có: ……người. (Có danh sách kèm theo)

+ Không đạt có: ………………..…….………….người.

+ Không bình xét có: ……………………..….. người

– Danh hiệu tập thể:

+ Đạt danh hiệu Tập thể lao động……………..……………………………………………

b) Đề nghị khen thưởng:

Căn cứ thành tích của viên chức; Căn cứ tiêu chuẩn khen thưởng quy định, tập thể đơn vị nhất trí đề nghị Hiệu trưởng tặng giấy khen cho:………………..người (Có danh sách kèm theo)

Cuộc họp kết thúc vào hồi…. giờ cùng ngày. 100% các thành viên dự họp đã nhất trí thông qua.

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm

Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm

TRƯỜNG …………..

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm……

(MẪU) BIÊN BẢN HỌP

BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG

Năm học …………

Đơn vị:………………………………………………………………………………..

Thời gian họp: Vào hồi…….. giờ,……….ngày …….tháng …..năm ….

Địa điểm: …………………………………………………………………………………

1. Thành phần họp:

Tổng số:……..có mặt:………;Vắng mặt:……….(Ghi rõ họ, tên, lý do người vắng mặt) ………………………………………………….………..……. …………………….

………………………………………………….………..……. …………………….

Chủ trì cuộc họp:…………………………..…………………. …………………….

Thư ký:……………….………………………………………. …………………….

III. Nội dung:

Đơn vị tổ chức họp quán triệt và triển khai thực hiện công tác bình xét danh hiệu TĐ, KT năm học ………. theo Hướng dẫn số:……./HD-ĐHSPTDTTHN, ngày ………. của Trường.

Đơn vị triển khai tổ chức bình xét danh hiệu thi đua cho cá nhân theo trình tự sau:

– Từng viên chức, người lao động trình bầy bản tự kiểm điểm (theo mẫu: Nội dung đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua ……….);

– Tập thể đơn vị nhận xét, góp ý kiến, bổ sung bản tự đánh giá của từng cá nhân trong đơn vị (Nêu rõ: Những ưu điểm; nhược điểm, tồn tại cần khắc phục);

– Trưởng đơn vị kết luận: Tổng hợp những ý kiến nhận xét về kết quả công tác, những mặt ưu, khuyết điểm của từng cá nhân vào biên bản, sau đó ghi trực tiếp nhận xét vào phiếu đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua của cá nhân.;

Căn cứ nội dung, tiêu chuẩn thi đua, đơn vị đã tiến hành họp kiểm điểm và bỏ phiếu bình xét danh hiệu thi đua cho các cá nhân của đơn vị năm học ………..

Chú ý: – Lần 1: Bỏ phiếu bầu những cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”

– Lần 2: Bỏ phiếu bầu những cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (Theo tỉ lệ quy định)

a) Kết quả bình xét danh hiệu thi đua như sau:

– Danh hiệu cá nhân:

+ Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”có: …….… người.

+ Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có: ……người. (Có danh sách kèm theo)

+ Không đạt có: ………………..…….………….người.

+ Không bình xét có: ……………………..….. người

– Danh hiệu tập thể:

+ Đạt danh hiệu Tập thể lao động……………..……………………………………………

b) Đề nghị khen thưởng:

Căn cứ thành tích của viên chức; Căn cứ tiêu chuẩn khen thưởng quy định, tập thể đơn vị nhất trí đề nghị Hiệu trưởng tặng giấy khen cho:………………..người (Có danh sách kèm theo)

Cuộc họp kết thúc vào hồi…. giờ cùng ngày. 100% các thành viên dự họp đã nhất trí thông qua.

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm học số 1

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG MN……….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ……tháng …….năm ……

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA

Năm học…………

Vào hồi ………ngày…….., tại văn phòng trường……….tổ chức Hội nghị họp hội đồng sư phạm nhà trường để bình xét, xếp loại thi đua cuối năm học……..

1. Thành phần gồm có :

 1. Chủ toạ: Đ/c ………. – Hiệu trưởng.
 2. Thư ký: Đ/c ………. – GVPT chuyên môn.
 3. Toàn thể cán bộ GV – NV trong nhà trường – Có mặt…….(vắng mặt: ……. đ/c – có lý do)

2. Nội dung:

Tổ chức bình xét thi đua cho các cá nhân và nhà trường, năm học…………..

Tổ chức lấy ý kiến nhận xét của các thành viên trong hội nghị.

III. Diễn biến:

 1. Đ/c ……….. – Hiệu trưởng thông qua các tiêu chí thi đua trong kế hoạch thi đua khen thưởng của nhà trường đã XD từ đầu năm học của cá nhân và nhà trường để toàn thể CB – GV – NV nắm được.
 2. Lấy ý kiến phát biểu của các cá nhân bình xét thi đua cho từng cá nhân CB,GV,NV toàn trường.
 3. Phát phiếu tín nhiệm cho CB, GV, NV để bình bầu các danh hiệu thi đua cho các cá nhân và tập thể nhà trường.

* Danh sách CB, GV, NV đạt LĐTT gồm ……đ/c (Có danh sách kèm theo).

* Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Gồm ….đ/c

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường đã đạt được trong năm học, hội đồng CB – GV – NV trong nhà trường đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm cho các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm học …….và thu được kết quả sau:

TT

Họ và tên

Tổng số phiếu

Tỉ lệ %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Căn cứ vào KQ lấy phiếu tín nhiệm cho các cá nhân đạt danh hiệu LĐTT và danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở. Hội đồng thi đua khen thưởng của trường nhất trí đề nghị cấp trên xét duyệt và xếp loại …….. đ/c có tên trong danh sách kèm theo đạt danh hiệu LĐTT cấp cơ sở và đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở năm học………. cho ……đ/c có tên sau:

 1. Đ/c ………..
 2. Đ/c ……….
 3. Đ/c ………..
 4. Đ/c………..
 5. …………..

* Hội đồng nhà trường nhất trí đề nghị Hội đồng thi đua cấp trên xét duyệt và công nhận danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến”.

Biên bản được thống nhất và thông qua trước toàn thể hội đồng nhà trường và không ai có ý kiến gì khác. Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h00 phút cùng ngày./.

CHỦ TOẠ HỘI NGHỊ THƯ KÝ

5. Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm học số 2

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA

CUỐI NĂM HỌC 20…-20…

TỔ KHỐI …

Thời gian: … giờ …, ngày … tháng … năm 20…

Địa điểm: …………………………………………

Thành phần: Tổ khối … (5/5 đồng chí – Vắng 0)

Chủ trì: …………………………………………….

Thư kí: ……………………………………………..

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I/ Đánh giá hoạt động của khối cuối năm học: 20…-20…

1/ Tư tưởng-chính trị.

– Các thành viên trong tổ có lập trường, tư tưởng vững vàng.

– Tích cực hưởng ứng việc tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn.

– Tham gia tuyên truyền cho các phong trào thi đua của ngành, của địa phương.

– Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn do ngành phát động.

– Tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức.

– Các thành viên trong tổ có tinh thần học hỏi và tự học cao.

2/ Chuyên môn.

– Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành; soạn giảng nghiêm túc, đúng chương trình thời khóa biểu. Giáo án bổ sung (GDKNS-SDNLTK) đạt yêu cầu , theo yêu cầu chung của Bộ giáo dục – Đào tạo.

– Làm tốt công tác dự giờ, thăm lớp, góp ý xây dựng phương pháp cho đồng nghiệp.

– Tổ chức thao giảng 3 giờ ( ba đ/c -mỗi đồng chí 1 tiết ), thi giáo viên giỏi mỗi đồng chí 2 giờ đều đạt loại Tốt.

– Hồ sơ đạt loại Tốt 5/5 bộ; hồ sơ soạn bằng máy tính, trình bày sạch đẹp, rõ ràng và khoa học.

– Thường xuyên sử dụng có hiệu quả bộ đồ dùng, thiết bị dạy học do Bộ giáo dục – Đào tạo cấp.

– Nhiều đồng chí có sáng kiến kinh nghiệm hay, thiết thực. Trong năm học 20…-20… tổ có 4 sáng kiến xếp loại A và được chọn dự thi cấp Huyện, và năm học 20…-20… cả bốn sáng kiến đều đạt kết quả. Bốn GV dự thi kiến thức sư phạm đạt ba và đã dự giờ hai tiết dạy của ba giáo viên đang chờ kết quả .

– Tổ chức tốt việc rèn chữ viết cho HS, có tham gia thi vòng trường.

– Coi thi và chấm thi nghiêm túc, làm báo cáo kịp thời, chính xác.

3/ Các hoạt động khác:

– Thực hiện tốt quy định về ngày công, giờ công.

– Thực hiện nghiêm túc quy định về đồng phục của nhà trường.

– Tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động, phong trào văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức.

– Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

– Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục và phổ cập giáo dục.

* Tồn tại: Nề nếp sinh hoạt, thể dục, vệ sinh của một số lớp chưa thật tốt.

II/ Kết quả bình xét thi đua cuối năm:

Dựa vào thang điểm được thông qua trong “Quy chế nội bộ” tại Hội nghị CNVC, kết quả xếp loại thi đua của các thành viên trong tổ như sau:

TT

Tên

XL

Công

đoàn

1

LĐTT

CĐVXS

2

LĐTT

CĐVXS

3

LĐTT

CĐVXS

4

LĐTT

CĐVXS

5

LĐTT

CĐVXS

Thư kí có thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc …h… cùng ngày.

…………… , ngày … tháng … năm 20…

Thư kí Chủ tọa

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.

Câu hỏi về Biên Bản Họp Xét Thi Đua Công Đoàn Cuối Năm

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Biên Bản Họp Xét Thi Đua Công Đoàn Cuối Năm hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Biên Bản Họp Xét Thi Đua Công Đoàn Cuối Năm được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Biên Bản Họp Xét Thi Đua Công Đoàn Cuối Năm giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Đánh giá bài viết Biên Bản Họp Xét Thi Đua Công Đoàn Cuối Năm

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4777
Lượt xem: 47774777

Từ khóa tìm Biên Bản Họp Xét Thi Đua Công Đoàn Cuối Năm

Biên Bản Họp Xét Thi Đua Công Đoàn Cuối Năm
cách Biên Bản Họp Xét Thi Đua Công Đoàn Cuối Năm
hướng dẫn Biên Bản Họp Xét Thi Đua Công Đoàn Cuối Năm
Biên Bản Họp Xét Thi Đua Công Đoàn Cuối Năm miễn phí

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời