Đáp Án Module 4 Môn Tin Học Tiểu Học Đáp án module 4 môn Tin học Tiểu học

Bạn đang tìm kiếm về Đáp Án Module 4 Môn Tin Học Tiểu Học, hôm nay edu5.info mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết về Đáp Án Module 4 Môn Tin Học Tiểu Học được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đáp Án Module 4 Môn Tin Học Tiểu Học hữu ích với bạn.

Đáp án module 4 môn Tin học Tiểu học

Đáp án module 4 môn Tin học Tiểu học gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai khi học tập module 4. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 tốt nhất.

Đáp án trắc nghiệm mô đun 4 Tin học: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn modul 4.

Đáp án trắc nghiệm cuối khoá Mô đun 4 môn Tin học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chương trình môn Tin học ở Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 gồm các chủ đề nội dung nào?

Có 1 đáp án đúng là:

Máy tính và em; Mạng máy tính và Internet; Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin; Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số; Ứng dụng tin học; Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các ý dưới đây để tạo thành quy trình viết dự thảo kế hoạch năm học của tổ chuyên môn.

A. Thu thập, xử lý thông tin

B. Xác định các mục tiêu và nhiệm vụ cho năm học mới

C. Xây dựng yêu cầu và các chỉ tiêu

D. Xác định các biện pháp thực hiện

E. Dự kiến bố trí công việc và thời gian thực hiện.

Thứ tự sắp xếp đúng là: A, B, D, C, E

3. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các ý dưới đây để tạo thành Quy trình xây dựng Kế hoạch dạy học môn Tin học.

A. Gửi dự thảo kế hoạch cho Hiệu trưởng phê duyệt

B. Tổ trưởng chuyên môn lập dự thảo kế hoạch năm học

C. Điều chỉnh, hoàn thiện chỉnh lý dự thảo kế hoạch

D. Thông qua, lấy ý kiến đóng góp của tập thể

E. Công bố và thực hiện kế hoạch

Thứ tự sắp xếp đúng là: B, D, C, A, E

4. Chọn các đáp án đúng

Chọn nhiều đáp án

Mục tiêu môn Tin học trong trường Tiểu học bao gồm các nội dung nào sau đây?

Có 3 đáp án đúng là:

Giúp HS bắt đầu hình thành năng lực tin học.

Giúp HS bước đầu làm quen với công nghệ kĩ thuật số.

Chuẩn bị cho HS tiếp tục học môn Tin học ở cấp trung học cơ sở.

5. Chọn các đáp án đúng

Chọn nhiều đáp án

Những biểu hiện cụ thể về năng lực đặc thù cần hình thành, phát triển cho HS tiểu học thông qua dạy học môn Tin học là gì?

Có 3 đáp án đúng là:

HS có được những khả năng ban đầu về tư duy và nền nếp thích ứng với việc sử dụng máy tính và thiết bị số thông minh.

Biết được một số lợi ích mà thiết bị kĩ thuật số có thể đem lại cho con người, trước hết cho cá nhân HS.

HS sử dụng được máy tính hỗ trợ vui chơi, giải trí và học tập.

6. Chọn các đáp án đúng

Chọn nhiều đáp án

Trong dạy học nội dung: Phần cứng và phần mềm (tin học ở lớp 4) cần đạt những yêu cầu nào trong các yêu cầu sau?

Có 3 đáp án đúng là:

Nêu được sơ lược về vai trò của phần cứng, phần mềm và mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa chúng.

Nêu được tên một số thiết bị phần cứng và phần mềm đã biết.

Nêu được ví dụ cụ thể về một số thao tác không đúng sẽ gây ra lỗi cho phần cứng và phần mềm trong quá trình sử dụng máy tính.

7. Chọn các đáp án đúng

Chọn nhiều đáp án

Khi lập kế hoạch dạy học môn Tin học ở trường Tiểu học cần đặc biệt chú ý đến những điểm nào trong số các điểm dưới đây?

Có 3 đáp án đúng là:

Sự phong phú của nguồn học liệu dạy học tin học

Điều kiện đảm bảo điều kiện giảng dạy môn tin học.

Tuân thủ các nguyên tắc chung về lập kế hoạch dạy học

8. Chọn đáp án đúng nhất

Trong chương trình Tin học ở cấp Tiểu học KHÔNG có chủ đề nội dung nào dưới đây?

Có 1 đáp án đúng là:

Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học

9. Chọn các đáp án đúng

Chọn nhiều đáp án

Vì sao cần phải xây dựng kế hoạch dạy học môn học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018?

Có 2 đáp án đúng là:

Chương trình mới sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa

Tính mở của chương trình

10. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn khẳng định ĐÚNG khi nói về “Vai trò của GV bộ môn trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học môn Tin học”.

Có 1 đáp án đúng là:

GV bộ môn đóng góp ý kiến để hoàn thiện bản thảo kế hoạch kế hoạch môn học do Tổ trưởng chuyên môn xây dựng trước khi trình Hiệu trưởng phê duyệt.

11. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các ý dưới đây thành quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Tin học.

1. Sắp xếp mạch nội dung dạy học cụ thể; xác định chủ đề/bài học; dự kiến thời lượng dạy học chủ đề/bài học

2. Xác định nội dung dạy học cụ thể của các nội dung chính

3. Xác định các nội dung chính và thời lượng dạy học của các nội dung chính

4. Xác định học liệu, định hướng hình thức dạy học và xây dựng khung kế hoạch dạy học cho chủ đề/bài học

5. Rà soát, hoàn thiện khung kế hoạch dạy học môn học

Xác định học liệu, định hướng hình thức dạy học và xây dựng khung kế hoạch dạy học cho chủ đề/bài học

Xác định các nội dung chính và thời lượng dạy học của các nội dung chính

Thứ tự sắp xếp đúng là: A, B, E, D, E

12. Chọn các đáp án đúng

Chọn 3 đáp án

Những tiêu chí nào sau đây được sử dụng để đánh giá kế hoạch dạy học môn học trong việc xây dựng kế hoạch dạy học môn tin học ở trường Tiểu học?

Có 3 đáp án đúng là:

Thời lượng phân bổ cho các chủ đề nội dung trong môn học có hợp lý không?

Xác định các chủ đề nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá có tham chiếu với các yêu cầu cần đạt hay không?

Đảm bảo thực hiện đúng phân phối số tiết/tuần của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020.

13. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án SAI khi nói về lưu ý khi đánh giá trong môn Tin học?

Có 1 đáp án đúng là:

Đánh giá thường xuyên hay định kì không cần phải bám sát năm thành phần của năng lực tin học và các mạch nội dung DL, ICT, CS, mà chỉ cần dựa vào các biểu hiện năm phẩm chất chủ yếu và ba năng lực chung được xác định trong chương trình tổng thể.

14. Chọn đáp án đúng nhất

Thời lượng dành cho Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin trong môn Tin học 4 được gợi ý trong chương trình môn Tin học trong chương trình GDPT 2018 là bao nhiêu phần trăm?

Có 1 đáp án đúng là:

14%

15. Chọn đáp án đúng nhất

Các bước để xây dựng bài học và thiết kế hoạt động học thường là:

  1. Lựa chọn chủ đề bài học
  2. Thiết kế nội dung, xây dựng bài học; xác định nội dung các HĐ chính của bài học
  3. Xác định mục tiêu đầu ra cho bài học
  4. Mô tả mức độ yêu cầu kiểm tra, đánh giá
  5. Thiết kế tiến trình dạy học
  6. Biên soạn các câu hỏi/bài tập/phiếu học tập

Thứ tự sắp xếp đúng là: A, B, C, D, F, E

16. Chọn đáp án đúng nhất

Việc đánh giá về kế hoạch và tài liệu dạy học được thực hiện dựa trên hồ sơ dạy học theo các tiêu chí nào dưới đây?

A. Phương pháp dạy học tích cực

B. Phương án kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh

C. Hình thức các tài liệu kèm theo

D. Thiết bị dạy học và học liệu

E. Kĩ thuật tổ chức hoạt động học

F. Khả năng chia sẻ với đồng nghiệp

Thứ tự sắp xếp đúng là: A, B, D, E

17. Chọn đáp án đúng nhất

Trong xây dựng Kế hoạch bài dạy cho chủ đề thường gồm các hoạt động chính nào sau đây?

Có 1 đáp án đúng là:

Xác định vấn đề chính cần giải quyết; Hình thành kiến thức mới; Luyện tập; Vận dụng/ Mở rộng.

18. Chọn đáp án đúng nhất

Các hoạt động trong tiến trình dạy học thường gồm các nội dung nào dưới đây?

Có 1 đáp án đúng là:

Mục tiêu; Dự kiến sản phẩm hoạt động của HS; Tổ chức hoạt động; Kiểm tra đánh giá

19. Chọn các đáp án đúng

Chọn 3 đáp án đúng

Trong dạy học nội dung: Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông (tin học lớp 4) cần đạt những yêu cầu nào trong các yêu cầu sau?

Có 3 đáp án đúng là:

Biết sử dụng tài nguyên thông tin và kĩ thuật của ICT để giải quyết một số vấn đề phù hợp với lứa tuổi. Ví dụ: tạo một album ảnh đẹp giới thiệu một danh lam thắng cảnh, tìm nghĩa và tra cứu cách đọc một từ tiếng Anh,…;

Diễn đạt được các bước giải quyết vấn đề theo kiểu thuật toán (quy trình gồm các bước có thứ tự để giải quyết được vấn đề).

Tìm được thông tin trong máy tính và trên Internet theo hướng dẫn; Nhận biết và nêu được nhu cầu tìm kiếm thông tin từ nguồn dữ liệu số khi giải quyết công việc.

20. Chọn các đáp án đúng

Các yêu cầu cần đạt khi giảng dạy nội dung: Bước đầu tìm kiếm thông tin trên Internet (lớp 4) là gì?

Có 3 đáp án đúng là:

Biết cách dùng máy tìm kiếm để tìm thông tin theo chủ đề (từ khoá).

Thực hiện được việc tìm kiếm thông tin trên Internet có sự trợ giúp của GV hoặc phụ huynh.

Xác định được chủ đề (từ khoá) của thông tin cần tìm.

21. Chọn các đáp án đúng

Các yêu cầu cần đạt khi giảng dạy nội dung: Làm quen với môi trường lập trình trực quan (lớp 4) là gì?

Có 3 đáp án đúng là:

Nêu được ví dụ cụ thể về sử dụng chương trình máy tính để diễn tả ý tưởng, câu chuyện theo từng bước.

Tự thiết lập và tạo được chương trình đơn giản, ví dụ điều khiển một nhân vật chuyển động trên màn hình.

Nhận ra được chương trình máy tính qua các trò chơi.

22. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án KHÔNG đúng khi nói về các nguyên tắc cần đảm bảo khi xây dựng chủ đề/bài học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là:

Có 1 đáp án đúng là:

Mỗi nhiệm vụ học tập cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung.

23. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác biệt nhất của kế hoạch dạy học chủ đề/bài học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh so với kế hoạch dạy học thông thường hiện hành là gì?

Có 1 đáp án đúng là:

Chỉ ra được năng lực cần hình thành và phát triển của học sinh và soạn được bộ công cụ đánh giá.

24. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các nội dung sau theo trật tự phù hợp trong quy trình xây dựng kế hoạch dạy học một chủ đề/bài học định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

(1) Xác định mục tiêu dạy học

(2) Xác định các yêu cầu cần đạt.

(3) Xác định chuỗi các hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, phương án đánh giá

(4) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể

Thứ tự sắp xếp đúng là: (2), (1), (3), (4)

25. Chọn các đáp án đúng

Chọn 2 đáp án

Căn cứ để xác định mục tiêu kế hoạch dạy học chủ đề/bài học là gì?

Có 2 đáp án đúng là:

Căn cứ vào đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức, vào phương tiện, thiết bị dạy học

Căn cứ vào yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học.

26. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các hoạt động sau theo đúng thứ tự của qui trình phân tích hoạt động học của học sinh khi phân tích, đánh giá kế hoạch dạy học chủ đề/bài học.

(1) Mô tả hành động của HS trong mỗi hoạt động học.

(2) Phân tích nguyên nhân ưu điểm/hạn chế của hoạt động học.

(3) Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động học

(4) Đánh giá kết quả/hiệu quả của hoạt động học.

Thứ tự sắp xếp đúng là: (1), (4), (2), (3)

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Câu hỏi về Đáp Án Module 4 Môn Tin Học Tiểu Học

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đáp Án Module 4 Môn Tin Học Tiểu Học hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đáp Án Module 4 Môn Tin Học Tiểu Học được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đáp Án Module 4 Môn Tin Học Tiểu Học giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Đánh giá bài viết Đáp Án Module 4 Môn Tin Học Tiểu Học

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444
Lượt xem: 24442444

Từ khóa tìm Đáp Án Module 4 Môn Tin Học Tiểu Học

Đáp Án Module 4 Môn Tin Học Tiểu Học
cách Đáp Án Module 4 Môn Tin Học Tiểu Học
hướng dẫn Đáp Án Module 4 Môn Tin Học Tiểu Học
Đáp Án Module 4 Môn Tin Học Tiểu Học miễn phí

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời