Thông Tư Liên Tịch 34/2014/Ttlt-Byt-Bnnptnt-Bct Thông tư 12/2019/TT-BYT

Bạn đang tìm hiểu về Thông Tư Liên Tịch 34/2014/Ttlt-Byt-Bnnptnt-Bct, hôm nay edu5.info mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết về Thông Tư Liên Tịch 34/2014/Ttlt-Byt-Bnnptnt-Bct được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Thông Tư Liên Tịch 34/2014/Ttlt-Byt-Bnnptnt-Bct hữu ích với bạn.

Thông tư 12/2019/TT-BYT

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Thông tư số 12/2019/TT-BYT

Thông tư 12/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

Tóm tắt nội dung Thông tư 12/2019/TT-BYT

Bộ Y tế bãi bỏ hoàn toàn 67 văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 28/6/2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 12/2019/TT-BYT về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.
Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 67 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành, cụ thể như sau:

Thứ nhất, lĩnh vực An toàn thực phẩm: Thông tư 04/1998/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ và phục vụ ăn uống; Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương về việc hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn.

Thứ hai, lĩnh vực Dược – Mỹ phẩm: Thông tư 16/2011/TT-BYT của Bộ Y tế quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu; Thông tư 10/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt;…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BO
Y
TE
CONG HOA
xA
HOI CHU NGHiA
VI~T
NA
Dgc
l~p
Tl,l’ do
H~nh phuc
s6:.4.2
12019/TT-BYT
Ha N3i,ngayUthang 6 nam 2019
THONGTU
Bfii
bo
mgt sf, van ban
quy pharn phap lu~t
trong linh vl,l’c
Yt~
do Bg
truo’ng
Bg Y t~ ban
hanh,
lien
tich
ban
hanh
Can ctrLudt ban hanh van ban quypham phap ludtngay 22 thang 6 ndm 201
Can
CU’
Nghi dinh
s6
3412016INf)-CP ngay
14
thang
5
ndm 2016 ua
Chinh phu quy dinh chi tiet mot
s6
dieu va bien phap thi hanh Ludt Ban h nh
van ban quy pham phap ludt;
Can cu’Nghi dinh
s6
7512017INf)-CP ngay 20 thang 6 ndm 2017 cua C inh
phu quy dinh chuc nang, nhiem
V1:I,
quyen han va co’cdu t6 chtrc cua B{3Y
ti,’
Thea
ad
nghi cua Vl:ttruong Vl:tPhap chi,
B{3truong B{3 Y
d
ban hanh Thong tu biii bo mot
s6
van ban quy p
phap ludt trong linn vue Y
d
B{3truong B{3Y ti ban hanh, lien tich ban hanh.
Di~u 1. Bai
b6 van ban
quy ph~m
phap
lu~t
Bili bo toan bQ 67 van bim quy ph?m phap lu?t do BQtruang BQ Y t~ an
hanh, lien tich ban hanh t?i Phlllc kem theo Thong tu nay.
Di~u
2.
Hi~u
ll,l’cthi hanh
Thong tu nay co hi~u h,xcthi hanh
kS
ttl’ngay 01 thang 9 nam 2019.
Di~u
3.
TB
ch.rc thl,fc
hi~n
Vl truo’ng Vl Phap ch~, Chanh Van phong BQ, Chanh Thanh tra BQ, Vl
tm’ong, ClCtruo’ng, T6ng ClCtruong cac Vl, ClC,T6ng CI,lCthuQcBQY t~ va
cO’quan, t6 chuc, ca nhfm co lien quan chiu trach nhi~m thi hanh Thong tu nay./.
No’i
Ilh~n:
Uy
ban v~
cac
v~n d~ xii hQi
Clla
Qu6c
hQi;
Van phong Cbinh phu (Phong Cong bao;
C6ng thong tin di~n tLr Chinh phll);
Hi;>,cO’ quan ngang bi;>,cO’ quan thui;>c Chinh phll;
Ki6m toan nha mr6c;
Hi;>Tu phap (C~IC KiSm tra VBQPPL);
Cac Ther tnro’ng Bi;>Y t~ (dS chi d~o thl,l’Chi~n);
UBND tinh, thanh ph6 tr~rc thui;>c TW;
SO’ Y
t~ tinh, thanh ph6 tr~rc thui;>c TW;
DO’n
vi
tr~rc thui;>c Bi;>;
Cac V~I, C~IC,T6ng qlC, Van phong Bi;>,Tbanh tra Bi;>;
C6ng thong tin di~n tu’ Hi;>
Y
t~;
Luu: VT, PC
(05
ban).

(
..
BOYTE
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
.
.
.
DQc
I~p
Tl}’ do –
Hanh phuc
DANH MVC VAN BAN QUY PH4M PHAP LU!T TRONG LiNH
vtrc
Y TE DO BO TRU’ONG BO Y TE BAN HANH, LIEN
TJCH BAN HANH BAI BO ToAN BO
(Ban
hanh kern
thea Thong tu
s6
12120191TT-BYT ngay 281612019
cua
B9 truong B9 Y
ti)
STT
TEN VAN BAN
I. LiNH Vl/C AN ToAN THVC PHAM
1.
Quyet dinh s6 3542/20001QU-BYT ngay 09110/2000 cua BI’)tnrong BI’)Y t~ ban hanh quy dinh v€ v~ sinh an toan d6i voi bia hoi va
nrou len men dl’)c6n thap.
2.
Quyet dinh s6 3072/2004/QU-BYT ngay 06/9/2004 cua BI’)tnrong BI’)Y t~ v€ viec cho phep ap dung 12 thir nghiem phat hien nhanh
o nhiem hoa hoc trong thuc pham.
3.
Quyet dinh s6 3235/2004/QU-BYT ngay 16/9/2004 cua BI’)tnrong BI’)Y t~ v€ viec cho phep ap dung tren thuc dia 05 thir nghiem
kiem tra nhanh chit IUQ’ngv~ sinh an toan thuc pham.
4.
Quyet dinh s6 45/2005/QU-BYT ngay 22/12/2005 cua BI’)tnrong BI’)Y t~ giao Trung Him Y t~ du phong tinh Quang Tri trach nhiem
kiem tra nha mroc v€ ch&throng, v~ sinh an toan thuc phAm nh~p khAu.
5.
Thong tu s6 0411998/TT -BYT ngay 23/311998 cua BI’)truang BI’)Y t~ huang d~n thTchi~n quan I;’ an toan v~ sinh trong kinh doanh
dich VI,l va phl,lc
VI,l
an u6ng.
6.
Chi thi s6 07/2001lCT-BYT ngay 05/7/2001 cua BI’)tru6ng BI’)Y t~ v€ vi~c tang cuang cong tac nuoi duang nguai b~nh va dam bao
v~ sinh an toan thTcphAm trong b~nh vi~n.
7.
Thong tu lien tich s6 15/200 lITTL T-YTTS ngay 18/07/2001 cua BI’)Y t~, BI’)Thuy san v€ vi~c ph6i hQ’Ptrong phong ch6ng ngl’)dl’)c
I

j.
ca
n6c.
I
8.
Thong tu lien tich s6 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 27/10/2014 cua BQ Y t~, BQNong nghiep va phat trien nong thon va BQ
I
Cong Thirong huang dfrnghi nhan hang h6a d6i voi thuc pham, phu gia thuc pham va chat h6 tro ch~ bien thuc pham bao goi sgn.
I
II. LiNH VVC
BAo
HIEM
Y
TE
9.
Thong nr s6 1112009/TT-BYT ngay 14/8/2009 cua BQtruong BQ Y t~ ban hanh Danh muc dich vu ky thuat phuc hbi chirc nang va s6
ngay binh quan mot dot dieu tri cua mot s6 benh, nh6m benh duoc Quy Bao hiem y t~ thanh toano
III. LiNH
VVc
DU<}C MY PHA.M
10.
Quyet dinh s6 30/200SIQU-BYT ngay 17/10/200S cua BQtnrong BQ Y t~ v~ viec su dung thuoc du trir hru thong.
11.
Quyet dinh s6 31S1/200SIQD-BYT ngay 30/8/200S cua BQtnrong BQY t~ ban hanh Quy che quan ly thuoc du tnr luu thong.
12.
Thong tu s6 02/1999/TT-BYT ngay 13/3/1999 cua BQ Y t~ huang dfrnvi~c t6 chilc ban thu6c chua b~nh c6 trq cuac v~n chuy€n a dia
ban mi~n nui, hai dao, vung dbng bao dan tQc.
13.
Thong tu s6 38/2010/TT-BYT ngay 07/9/2010 clla BQ truang BQ Y t~ huang dfrn ki€m tra vi~c thfc hi~n quy dinh quan ly nha nuac
v~ duqc, my phAm.
14.
Thong tu s6 16/2011/TT-BYT ngay 19/4/2011cua BQ truang BQ Yt~ quy dinh nguyen t~c san xu~t thu6c til duqc li~u va lQtrinh ap
I
dlng nguyen t~c, tieu chuAn ThlJc hanh t6t san xu~t thu6c (GMP) d6i vai cO’sa san xu~t thu6c
ru
duqc li~u.
IS.
Thong tu s6 10/20 18/TT-BYT ngay 041S12018cua BQ truang BQY t~ quy dinh v~ t6 chuc va ho~t dQng clla HQi dbng tu v~n c~p gi~y
chung nh~n du di~u ki~n kinh doanh duqc cho cO’sa kinh doanh thu6c phai ki€m soat d~c bi~t.
TV.LiNH
VT.fC:
KR
HO~CH TAT
(:HiNH
2

Câu hỏi về Thông Tư Liên Tịch 34/2014/Ttlt-Byt-Bnnptnt-Bct

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Thông Tư Liên Tịch 34/2014/Ttlt-Byt-Bnnptnt-Bct hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Thông Tư Liên Tịch 34/2014/Ttlt-Byt-Bnnptnt-Bct được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Thông Tư Liên Tịch 34/2014/Ttlt-Byt-Bnnptnt-Bct giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Đánh giá bài viết Thông Tư Liên Tịch 34/2014/Ttlt-Byt-Bnnptnt-Bct

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666
Lượt xem: 26662666

Từ khóa tìm Thông Tư Liên Tịch 34/2014/Ttlt-Byt-Bnnptnt-Bct

Thông Tư Liên Tịch 34/2014/Ttlt-Byt-Bnnptnt-Bct
cách Thông Tư Liên Tịch 34/2014/Ttlt-Byt-Bnnptnt-Bct
hướng dẫn Thông Tư Liên Tịch 34/2014/Ttlt-Byt-Bnnptnt-Bct
Thông Tư Liên Tịch 34/2014/Ttlt-Byt-Bnnptnt-Bct miễn phí

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời